pakd

swietokryskie loga

Projekt „Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

PODKARPACKA AGENCJA

KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O. O.

  

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja” 

Projekt adresowany jest do osób fizycznych, które ), które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim na terenie OSI, nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

- dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),

- umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy (dotacja w wysokości do  25 400 zł dla 72 UP),

- pomocy finansowej w pierwszym najtrudniejszym okresie prowadzenia firmy (finansowe wsparcie pomostowe przez okres do 12 m-cy)

- dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego). 

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

- poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • kobiety, 

  • osoby po 50 r. życia,

  • z niepełnosprawnościami,

  • długotrwale bezrobotne,

  • niskowykwalifikowane,

lub

- odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, niskowykwalifikowani), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

  

Proces rekrutacji rozpocznie się

od 05.10.2017 r. i trwać będzie do 18.10.2017 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

- osobiście w Biurach Projektu (wraz z dowodem osobistym);

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 18;

- e-mailowo (kandydat przesyła wypełniony formularz rekrutacyjny na wskazany na stronie internetowej projektu adres i w ciągu 3 dni musi się zgłosić osobiście do jednego z biur projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia oryginałów wymaganych zaświadczeń, nie później jednak jak w ostatnim dniu naboru).

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie  można uzyskać na stronie internetowej: www.tsp4.pakd.pl

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

   
 

 

loga na strone

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle z przyjemnością informuje, że wszystkie Grupy Inicjatywne, które w I naborze złożyły dokumenty rekrutacyjne w związku z planowanym utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego/ stworzeniem nowych miejsc pracy – przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz w dniu 26.o9 2017 decyzją Komisji Rekrutacyjnej, zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

W związku z powyższym od dnia 27.09.2017r. zaplanowano proces doradczo-szkoleniowy mający na celu właściwe przygotowanie Grup Inicjatywnych i zapewnienie im wsparcia w planowanych przedsięwzięciach społecznych.

loga na strone

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle

ogłasza, z dniem 13 września 2017 roku,

II nabór dla:

- Grup Inicjatywnych, zamierzających utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne,

- istniejących przedsiębiorstw społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w biurach projektu.

Uwaga:

Osoby i instytucje zamierzające utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne/stworzyć nowe miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, oprócz standardowych formularzy rekrutacyjnych dla osób fizycznych/prawnych, zobowiązane są do złożenia dodatkowych załączników:

  1. Załącznika nr 1 f – opis przedsięwzięcia,
  2. Załączników nr 1 h – oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych

Szczegółowe informacje na temat oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie.

Karta oceny formalnej i merytorycznej stanowi Załącznik nr 1 g do Regulaminu.

Dokumenty, o których mowa powyżej, są dostępne  do pobrania TUTAJ.

 Nabór trwa do dnia 26 września 2017 roku do godz. 15.00

 W naborze planujemy udzielenie wsparcia dla 10 Grup Inicjatywnych i 10 istniejących Przedsiębiorstw Społecznych.

Dokumenty można w trakcie trwania naboru składać:

Podkarpacka Agencja Konsultignowo Doradcza  ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło

Biuro Projektu ul. 3 go Maja 16 38-700 Ustrzyi Dolne.

 

 

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie o naborze POWES