pakd

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle  powstała w 1995 roku.
W pierwszych latach Spółka działała pod firmą "Podkarpacka Agencja Reklamowa" i zajmowała się głównie świadczeniem usług w zakresie marketingu i reklamy.

W 2001 roku spółka w wyniku zmian własnościowych zmieniła statut, nazwę i profil działalności.
Od roku 2003 spółka działająca pod firmą Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza działa jako organizacja non profit.

Działania spółki zgodnie z jej statutem mają na celu rozwój gospodarczy regionu, nawiązywanie współpracy międzynarodowej, ograniczanie bezrobocia, ochronę środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

W celu zapewnienia środków na finansowanie działalności statutowej spółka świadczy odpłatne usługi szkoleniowe, doradcze i informatyczne.

 

Misja Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej

Misją PAKD jest aktywne współuczestniczenie w zrównoważonym rozwoju społeczno – gospodarczym Polski, w szczególności regionu południowo - wschodniego, w oparciu o budowę społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy, poprzez działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości, ograniczanie bezrobocia, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

 Cele realizujemy poprzez:

- dostarczanie najwyższej jakości różnorodnych usług szkoleniowo - doradczych,
- nawiązywanie współpracy międzysektorowej i międzynarodowej,
- aktywne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu,
- inicjatywy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- skuteczność i profesjonalizm realizowanych przedsięwzięć

Dobre praktyki

Zgodnie z Polityką Jakości przyjętą w czerwcu 2011 r. głównym celem PAKD Sp. z o.o. jest świadczenie usług gwarantujących spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów.
Od 2011 r. spółka stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami  ISO 9001:2008 na usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne, potwierdzone certyfikatem jakości.
PAKD Sp. z o.o. publikuje na swoich stronach internetowych sprawozdania finansowe.
PAKD Sp. z o.o. bada i analizuje oczekiwania i potrzeby szkoleniowe Uczestników szkoleń. Wyniki analizy wpływają na poprawę oferty szkoleniowej i zwiększenie efektów uczenia, poprzez dostosowanie zakresu programowego i metodologii.
PAKD monitoruje osiągane efekty szkoleń, uzyskane wyniki służą doskonaleniu oferty szkoleniowej.
PAKD oferuje wsparcie po zakończeniu szkolenia, dostosowane do potrzeb Uczestników.
Kadra szkoleniowa PAKD to doświadczeni trenerzy-szkoleniowcy, dysponującymi odpowiednim poziomem wiedzy merytorycznej, stosującymi dostosowane do potrzeb Uczestników metody i narzędzia szkoleniowe.